Warunki hadlowe

§ 1. Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest  zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.b2b-partner.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane przez firmę B2B Partner Spółka z o. o. są fabrycznie nowe, oryginalnie  zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 5. Firma B2B Partner Spółka z o. o. jest płatnikiem podatku VAT.
 6. Przedstawione ceny w Sklepie są podzielone na ceny netto oraz brutto. 
 7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem Sklepu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci internet.

§ 2. Słownik

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 roku nr 144, poz 1204 ze zm).
 2. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. 
 3. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.
 7. Produkt – Towary prezentowane w sklepie internetowym
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.
 9. Sklep internetowy b2b-partner.pl - serwis internetowy dostępny pod adresem b2b-partner.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.
 10. Strona – Usługodawca i Klient
 11. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem b2b-partner.pl
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu  internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji Państwa zamówień i  będą udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym na zasadzie porównywania i weryfikacji danych adresowych firm oraz usługodawcom, firmom przewozowym i kurierskim współpracującym z B2B Partner Spółka z o. o. w celu zrealizowania Państwa zamówień). Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 4. Przyjęcie i realizacja zamówień

 1. Podane ceny zawierają koszty wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę.
 4. Zamówienie jest prawidłowe, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i/lub prawidłowo poda dane kontaktowe.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 10. O rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie poinformować B2B Partner Spółka z o. o.
 11. Wyprzedaże dotyczą poszczególnego asortymentu znajdującego się na magazynie. Po wyczerpaniu zapasów oferta przestaje obowiązywać. Informacje dotyczące ilości artykułów będących w wysprzedaży należy śledzić na stronie internetowej lub potwierdzić u pracownika B2B Partner Spółka z o. o. w momencie składania zamówienia.
 12. Zamawiający ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny do 14 dni od daty przyjęcia dostawy. Nie dotyczy towarów na zamówienie.

§ 5 Termin wysyłki i koszty transportu

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. W zamówieniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury Vat, m. in. pełną nazwę firmy, numer NIP, adres dostawy jeżeli jest inny od adresu do wystawienia faktury Vat oraz dane o ilości i rodzaju zamawianego towaru.
 3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej RABEN.
 4. Termin realizacji zamówienia można określić indywidualnie, jeśli nie ma takich ustaleń dostawa odbywa się w terminie maksymalnie 48h, jeżeli znajduje sie on na magazynie bądź indywidualnie od produktu na zamówienie.
 5. O terminie dostawy informujemy klienta telefonicznie lub mailowo.
 6. Termin dostawy towaru jest dwudniowy, oznacza to że dostawę realizujemy we wskazany dzień lub dnia następnego.
 7. Jeśli nie ma możliwości dojazdu do klienta autem transportowym,  klient jest zobowiązany do przekazania takiej informacji przy zamówieniu. 
 8. Brak odbioru towaru przez klienta w umówionym terminie powoduje konieczność powrotu towaru do naszego magazynu.

§ 6. Płatności

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), przelewem na wskazane konto bankowe Sklepu za pomocą faktury proforma bądź przelewem z odroczonym terminem płatności.
 2. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT.
 3. W przypadku klientów zamawiających po raz pierwszy warunki płatności ustalane są indywidualnie na podstawie przesłanych dokumentów rejestrowych
 4. Faktury za dostawę towaru wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami

§ 7. Dostawa i transport

 1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju oraz za granicą (Czechy, Słowacja, Niemcy). Dostawa odbywa się bez rozładunku towaru.
 2. Przed odebraniem przesyłki lub od kuriera należy sprawdzić, czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam Produkt jest uszkodzony należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. W przypadku odbioru towaru i stwierdzenia wady bądź braku w późniejszym terminie należy zgłosić to przez formularz reklamacyjny www.b2b-partner.pl/reklamacje

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana na niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. B2B Partner Spółka z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.

§ 9 Reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w Sklepie internetowym są dostępne z gwarancją 7 lat.
 2. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności,  datę wystąpienia, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
 3. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową, nr zamówienia, nr konta oraz dane kontaktowe.
 5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Użytkownik może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez wymianę produktu na nowy, chyba, że  wymiana jest niemożliwa Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu. 
 6. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail, adres korespondencji.
 7. W przypadku uznania reklamacji,  Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.
 8. Utrata gwarancji następuje w momencie użytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawami i przeróbkami we własnym zakresie oraz uszkodzeniami powstałymi z winy Użytkownika.
 9. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych oraz czynności serwisowych do których wykonania zobowiązany jest Użytkownik rzeczy we własnym zakresie i na własny koszt.
 10. Zamawiający ma prawo zwrotu towaru bez podania przyczyny do 14 dni od daty przyjęcia dostawy. Nie dotyczy towarów na zamówienie.
 11. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest zwrot nieużywanego i nieuszkodzonego towaru w oryginalnym opakowaniu.
 12. Zamawiający winien skontaktować się z działem handlowym B2B Partner Spółka z o. o. celem ustalenia sposobu odbioru towaru.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r., poz. 827).
 2. Złożenie zamówienia w B2B Partner Spółka z o. o. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
Dzwoń za darmo
Pon-Pt, 7:00 - 17:00
logo

Wyposażymy Twoją firmę w 48h

B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków

© 2010 - 2023 B2B Partner - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Profesjonalny e-sklep skrojony na miaręshopsys